Visselblåsning

Visselblåsare är en benämning på en person som rapporterar oegentligheter eller missförhållanden, oftast på sin egna arbetsplats.

Bollnäs Bostäder har en visselblåsarfunktion som är till för anställda och andra personer som är i ett, med Bollnäs Bostäder, arbetsrelaterat sammanhang. Med denna visselblåsarpolicy anger vi hur medarbetare eller någon annan som har anledning att påtala missförhållanden kan agera utan att bryta mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet och drabbas av arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser.

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur. Även om det inte är fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy så uppmuntrar vi att samtliga medarbetare tar upp eventuella problem inom organisationen med, i första hand, sin närmaste chef.

SYFTE

Syftet med vår visselblåsarpolicy är att ge en tydlig vägledning om när och hur missförhållanden kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie ordning för rapportering. Alla avslöjanden om missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt. Visselblåsare skyddas enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Läs mer om lagen här (länk som öppnas på annan webbplats).

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

Med visselblåsning avses i denna policy att någon slår larm om att det förekommer, ska förekomma eller har förekommit någon form av missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang inom verksamheten och det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det betyder till exempel att information om korruption, risker för miljön, risker för liv eller hälsa, kränkning av mänskliga rättigheter och brottsliga handlingar omfattas av uttrycket ”missförhållande av allmänintresse”.

Visselblåsaren måste ha ”skälig anledning att anta” att uppgiften är sann. Detta speciella uttryck innebär i praktiken att visselblåsaren bör ha tillgång till någon form av förstahandsinformation. Det betyder att om visselblåsningen grundas på enbart andrahandsuppgifter eller skvaller, är inte kravet uppfyllt.

Medarbetarens motiv för att slå larm saknar betydelse. Även om denna policy främst riktar sig till medarbetare är lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen) även tillämplig utanför arbetsgivar- arbetstagarförhållandet. Det innebär att även andra än medarbetare har rätt till skydd enligt visselblåsarlagen så länge rapportering sker i ett arbetsrelaterat sammanhang och lagens kriterier för skydd är uppfyllda.
För att policyn och lagen ska vara tillämplig krävs det att det finns ett allmänintresse att få reda på missförhållandena. I normalfall gäller lagen alltså inte rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

VAD SKA INTE ANMÄLAS I VISSELBLÅSARFUNKTIONEN?

Allmänt missnöje med något inom Bollnäs Bostäders verksamhet är inte en visselblåsning i lagens mening. Läs mer om lagen här (länk som öppnas på annan webbplats). Synpunkter och klagomål lämnas i stället i de kanaler som finns eller till närmaste chef.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av skyddet som visselblåsarlagen ger. Sådana frågor hanteras på ordinarie sätt mot bakgrund av arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Har du frågor om ditt eget arbete eller om din anställning, vänd dig till din chef, till skyddsombudet eller facklig företrädare på din arbetsplats.

VEM KAN ANMÄLA?

De personer som kan anmäla och är skyddade av lagen är, något förenklat:

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under bolagets kontroll och ledning

Även de som söker arbete, volontärarbete eller praktik kan anmäla. Likaså de som avslutat sin anställning, uppdrag, praktik eller liknande kan anmäla sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

HUR SKA MEDARBETAREN SLÅ LARM?

Det ställs inte några krav på att medarbetaren ska ha något särskilt kunskapsunderlag i frågan. Skyddet mot repressalier gäller således även ogrundade och obefogade larm. Vi förutsätter dock att medarbetare som slår larm är uppriktiga och att det inte förekommer larm beträffande sådant som medarbetaren vet inte är sant, eller sådant som medarbetaren vet inte kommer att äga rum.

De personer som får tillgång till inkomna anmälningar har ett ansvar i sitt uppdrag att hantera larmet med en mycket hög grad av diskretion. Varken visselblåsarens identitet eller någon annan vars identitet förekommer i ärendet ska kunna röjas. Personuppgifter får endast behandlas om det är nödvändigt för ärendet och uppgifter som av misstag samlats in men som inte bedöms vara relevanta ska omedelbart rensas.

VAD HÄNDER NÄR ETT LARM INKOMMIT?

Så snart ett larm om missförhållanden har inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att organisationen har mottagit larmet. Anmälningarna går till utsedda personer som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter.

Vid behov skickas ärendet vidare till externa aktörer som till exempel oberoende revisorer, Polisen eller andra juridiska myndigheter.
I den utsträckning det kan anses lämpligt återkopplar organisationen regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras. När utredningen är färdig skickas den för vidare hantering och diarieföring. En färdig utredning räknas som allmän handling och kan begäras ut.

SKYDD MOT SKULDBELÄGGNING, REPRESSALIER OCH TRAKASSERIER

Vi tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med denna policy har slagit larm om missförhållanden utsätts för någon form av skuldbeläggning, repressalier eller trakasserier på grund av visselblåsningen. All typ av skuldbeläggning eller sanktioner kommer hanteras omgående med disciplinära åtgärder som följd.

GÖR EN ANMÄLAN

Du visselblåser genom något av följande alternativ:

 • skicka mail
 • lämna skriftligt brev i vår brevlåda vid postfacken på huvudkontoret (internt för medarbetare)
 • muntligt via telefon
 • boka möte med utsedd person

Visselblåsaren kan anmäla anonymt.

Din anmälan bör innehålla följande information:

 • Den typ av missförhållande du vill rapportera.
 • Var den hände.
 • När den hände. Ange datum och klockslag och om det är något som har hänt upprepade gånger.
 • Eventuell dokumentation som du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och var den finns.Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som har hänt.
 • Alla anmälningar och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer att din identitet behandlas konfidentiellt.

*Observera att din anonymitet inte går att säkerställa i lika hög grad om du väljer att visselblåsa via telefon eller via ett möte.