Hantering av personuppgifter

I många av våra affärsmässiga relationer behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

NÄR BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?  

Hos Bollnäs Bostäder registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är AB Bollnäs Bostäder, Box 194, 821 22 Bollnäs, org/nr 556060-3176.

DATASKYDDSOMBUD 

Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på 

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.

Begäran skickas till AB Bollnäs Bostäder, Box 194, 821 22 Bollnäs eller via e-post.

BEGÄRAN OM RÄTTELSE

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Bollnäs Bostäder via brev, e-post eller telefon 0278 – 259 00. Har du klagomål på Bollnäs Bostäder angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta vårt Dataskyddsombud.

PERSONUPPGIFTSLAGEN FÖRHÅLLANDE TILL OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Bollnäs Bostäder är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Bollnäs Bostäder ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Bollnäs Bostäder, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.