Arbetsledare, parkenheten

Vi söker Arbetsledare till bolagets Parkenhet

Parkenheten är Bollnäs Bostäders viktiga resurs för skötseln av bolagets grönytor i bostadskvarteren. Parkenheten utför manuell skötsel av bolagets utemiljö, enklare reparationer och markrenhållning. I vår verksamhet har vi plantering, rensning, häckklippning, trädbeskärning, lekplatsbesiktning, miljöhusrondering och andra uppgifter kopplade till utomhusmiljö.

På Parkenheten jobbar fyra tillsvidareanställda, åtta säsongsanställda och varje sommar ca 30 feriearbetare uppdelade på två perioder.