ORGANISATION

Bollnäs Bostäder har som kommunägt företag en politiskt sammansatt styrelse. Styrelsen ska se till att företagets verksamhet drivs ändamålsenligt och utfärda nödvändiga anvisningar. De ska fungera som en kreativ samtalspartner åt Bollnäs Bostäders VD. Bollnäs Bostäders VD leder bolagets verksamhet och verkställer styrelsens beslut.

 

 

 

 

TEKNIK

Här finns företagets tekniska kompetens samlad. Vi tar hand om ny- och ombyggnation, underhåll, utemiljö, energi, el, VVS, IT, säkerhet, upphandling, projektledning samt miljö och kvalitet. Teknik bistår övriga företaget med teknisk kunskap och innovativa lösningar.

 

BOSERVICE

Här finns samtliga bovärdar samlade. Boservice är våra kunders närmaste kontakt när det gäller frågor som rör boendet. De tar bland annat om felanmälningar, reparationer, nyckelhantering och besiktningar.

 

KUNDCENTER

Här finns företagets uthyrning, både vad gäller vanliga lägenheter, lokaler, studentlägenheter och möblerade lägenheter. Kundcenter hjälper också till med  bosociala frågor samt frågor om tillval och lägenhetsunderhåll. Kundcenter har hand om företagets marknadsföring med till exempel annonser, hemsida och kundtidningen BoBladet. Här finns också reception och posthantering.

 

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Här finns företagets ekonomer som jobbar med redovisning, löner, hyresdebitering, fakturering och diarium. Ekonomi och administration har dessutom hand om personalfrågor samt utbildningar.